Kovisiooni koolitus

Mis on kovisioon?
Kovisioon (ingl k co-vision ehk kaasvaade) on meetod, mille abil saavad kolleegid üksteist toetada probleemide lahendamisel ning mis sobib hästi ka erialaste oskuste arendamiseks ja kinnistamiseks.
Kovisioonis pakuvad üksteisele toetust inimesed, kes on töösuhtes  omavahel võrdsel tasandil või täidavad sarnaseid ülesandeid, töötavad sarnase sihtrühmaga.

Kovisoonigrupis kaasalöömine võimaldab igal osalejal ise areneda ja toetada teiste arengut, saada ausat tagasisidet, leida probleemidele uudseid vaatenurki ning edendada koostöövõrgustiku tõhusamat toimimist.

Tegevused kovisioonis
Kovisioonigrupi põhilisteks tegevusteks on konkreetse teema, juhtumi või probleemi arutelu, praktiliste lahenduste otsimine ning isiklike mõtete ja/või tunnete jagamine lähtuvalt grupi kokkulepetest.

Kovisooni võimalikke kasusid
– meeskonna ühtsuse loomine ja säilitamine
– läbipõlemise ennetamine – erialaste oskuste ja teadmiste kinnistamine ja jagamine
– suhtlemis- ja otsustamisjulguse kasvamine
– uute suhtemustrite kujunemine kolleegide vahel
– edukas, laiapilguline kliendijuhtumite lahendamine

Koolituse teemad
Kovisiooni ajalugu, vorm ja sisu
Struktureeritud kovisiooni mudeli kasutamine ühe osaleja reaalse probleemi või teema analüüsimiseks
Praktilised tehnikad ja harjutused kovisiooni läbiviimiseks